การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 30
วันที่: Monday, February 02 2015 @ 11:02:58 ICT
หัวข้อหลัก:


การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 30
ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา นครปฐมการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 30?
?ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2558?
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม
???????.???????????????.
กำหนดการ

?วันพฤหัสที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558?

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์?


?08.00 ? 08.30 น.ลงทะเบียน
- นางสาวรรณา บุญศรีเมือง
- นางสาวพวงเงิน ธนูพันธ์
- นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์?


?09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม?
?- คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล/ผู้แทน นากยกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ (รอตอบรับ)
?- ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล?


?09.30 - 10.00.น?
?ประเมินความรู้ก่อนการอบรม - งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน?

?10.00 -10.15 - พัก

10.15 - 10.45 น. กิจกรรมกลุ่ม การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
- วิทยากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล?

?10.45 - 12.15 น. โภชนาการสำหรับนักกีฬา
- รศ.กัลยา กิจบุญชู สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล?
?
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวันและเข้าที่พัก?

?13.00 - 15.00 น ความสำคัญของทักษะแบดมินตันต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
- เสรี จินตนเสรี อดีตผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

?15.00 ? 15.15 น. พัก 15.15 ? 17.45 น. ทักษะ ? เทคนิค การเล่นแบดมินตัน (ฟุตเวิร์ค การจับไม้ ทักษะ 9 อย่าง)
- อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ?


?17.45 ? 1815 น. พักผ่อน


?18.15 ? 19.00 น. อาหารเย็น?


?19.00 ? 21.30 น. กลุ่มสัมพันธ์
- (วิทยากรชมรมผู้ฝึกสอน)?


?วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558?

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางจรรยา พึ่งโต?

?06.00 ? 07.00 น. รับอรุณ (อบอุ่นร่างกาย การเคลื่อนที่ ที่ใช้กับฟุตเวิร์ค ในกีฬาแบดมินตัน)
- อ.เอนก ลุนดาพร / อ.เอกชัย ลุนดาพร?


?07.00 ? 08.00 น. พักผ่อน


?08.00 ? 09.00 น. อาหารเช้า


?09.00 ? 10.30 น. วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา - ดร. วีระพงษ์ บางท่าไม้?


?10.30 ? 10.45 น. พัก


?10.45 ? 12.15 น. บทบาทและจรรยาบรรณผู้ฝึกสอนแบดมินตัน - วินัย เสาองค์


?12.15 ? 13.00 น. อาหารกลางวันและพักผ่อน


?13.00 ? 15.00 น.ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน (การสอนฟุตเวิร์คและการจับไม้)
- อ. ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ


?15.15 ? 15.30 น. พักผ่อน


?15.30 ? 18.00 น. ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน(ต่อ) (การสอน หยอด งัด แย็ป รับลูกตบ สวนดาด)
- อ. ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ


?18.15 ? 19.15 น. อาหารเย็น


?19.30 ? 21.30 น. ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน(ต่อ)(การสอนเซฟ ตบ ตัด และการสอนแบบผสมผสาน)
- อ. ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ ????????????..?
?วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ , 2558

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางจรรยา พึ่งโต

06.00 - 07.00 น. รับอรุณ (การเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา) อ.เอนก / อ. เอกชัย

?07.00 - 08.00 น. พักผ่อน

?08.00 - 09.00 น. อาหารเช้า

?09.00 -10.30 น. หลักการสอนพลศึกษาและกีฬา -รศ. ดรภพรน. ทัศนัยนา

?10.30 - 10.45 น. พัก?

?10.45 - 12.15 น. จิตวิทยาในการสอนกีฬาแบดมินตันสำหรับเด็กขั้นพื้นฐานและระดับแข่งขัน - อ.ประณมพร จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

?12.15- 13.00 น. อาหารกลางวัน

?13.00 -15.30 น. การฝึกนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน และ การพัฒนาสู่ระดับทีมชาติ - พ.อ. ศักดิระพี ทองสาริและคณะ

?15.30 -17.30 น การวิเคราะห์และการเขียนแผนการฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขทักษะนักกีฬาแบดมินตันขั้น พื้นฐาน - อ. ธนะรัตน์ หงส์เจริญ


?17.30 - 18.30 น. อาหารเย็น?


?18.30 ? 21.00 น. หลักการและวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายนักกีฬาในระดับต่างๆ
- อาจารย์ถาวร กมุทศรี?


?21.00-21.30 น. ฝึกฝนตนเอง
- รศ.ดร.นภพร ทัศนัยนา / อ.เอนก ลุนดาพร


?วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558?

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์?

?06.00 ? 08.30 น. ทดสอบทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน
- อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ?

08.00 ? 09.00 น. อาหารเช้า?

?09.00 ? 10.30 น. กฏ กติกา และมารยาท ในกีฬาแบดมินตัน - นายพิพัฒน์ จันทร์ไพจิตร กรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมแบดมินตัน?

?10.30 ? 10.45 น. พัก?

?10.45 ? 12.15 น. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
- รศ.ดร.นภพร ทัศนัยนา

?12.15 ? 13.15 น. อาหารกลางวัน?

?13.15 ? 14.45 น. ทดสอบหลังการอบรมและประเมินผล - งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

?14.45 ? 15.00 น. พัก?

?15.00 ? 16.00 น. อภิปรายและซักถาม
- อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี?

?16.00 ? 17.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม
- นายกร ทัพพะรังสี อดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ อดีตนากยกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธาน
-นายชัยศักดิ์ ทองเดชศรี ประธานชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน กล่าวรายงาน
?(เสร็จพิธีการผู้เข้ารับการอบรมและกรรมการจัดอบรมถ่ายรูปร่วมกัน)?

?หมายเหตุ รายชื่อวิทยากรบางท่าน อาจมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือบทความจากเว็บไซต์ แบดมินตันไทย ดอต คอม : badmintonthai dot com
http://www.badmintonthai.com/main

การนำไปใช้ที่เว็บอื่น อนุญาตเฉพาะผู้ที่อ้างอิงว่านำมาจากเว็บไซต์นี้เท่านั้น
http://www.badmintonthai.com/main/index.php?op=NEArticle&sid=653